Algemene voorwaarden

 

Tijden
Elke lesdag begint  om 10.30 uur en eindigt om ongeveer 16.30 uur.
Vanaf 10.15 staat de koffie en thee klaar.

 

Algemeen
Het lesmateriaal van de lessen waarvoor het lesgeld is betaald, mag door de cursist worden behouden, doch niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berust bij Sticht Wellness & Aromatherapie.

 

Bewijs van deelname en certificaat
Na afloop van elke cursus of workshop wordt er een bewijs van deelname of een certificaat uitgereikt.

 

Docenten
In principe krijgt u les van de docenten die vermeld staan. Bij ziekte van een docent is Stichting Wellness & Aromatherapie gerechtigd een andere gelijkwaardige docent in te zetten of de cursus te verschuiven naar een later tijdstip.

 

Inschrijving
Inschrijving is alleen mogelijk met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en nadat Stichting Wellness & Aromatherapie de inschrijving per email of telefonisch heeft bevestigd. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier.
Stichting Wellness & Aromatherapie behoudt zich het recht voor inschrijvingen minimaal 2 weken voor aanvang van de 1e cursusdag als einddatum aan te houden bij overschrijving aanmelders niet te plaatsen de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen aanmeldingen niet te accepteren in de hiervoor genoemde situaties zal Stichting Wellness & Aromatherapie zo mogelijk een ander aanbod doen.

 

Betaling
Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus dienen de aan de cursus verbonden kosten binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Een workshop of cursus kan op verzoek in gedeelten worden betaald maar wij maken u erop attent dat de toegang tot de lesdagen alleen kan worden verleend indien wij uw gehele betaling tijdig vooraf hebben ontvangen. De opleidingen kunnen in termijnen betaald worden. De betaling gaat ook door als iemand eerder stopt.

 

Annulering
Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. 
Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij annulering minder dan 1 maand voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit wordt niet gerestitueerd.
In overleg met Stichting Wellness & Aromatherapie is het mogelijk zich door een ander persoon te laten vertegenwoordigen.
Bij annulering met gegronde reden kan Stichting Wellness & Aromatherapie beslissen, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn, een andere cursus aan te bieden. Bij bijzonder omstandigheden zoals door het Corona virus worden de lessen door geschoven.